IX PUCHAR ZIEMI PUCKIEJ W KULTURYSTYCE – 2013


     

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,5858922269878269585]

Regulamin PDF 

Plakat kulturystyka 2013

REGULAMIN
IX PUCHAR ZIEMI PUCKIEJ W KULTURYSTYCE – 2013

1. Cel imprezy
– Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
– Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.
2. Organizatorzy
– Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo
3. Współorganizatorzy
– PZKFiTS
– Urząd Gminy Puck
– Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
– Starostwo Powiatowe w Pucku
– Urząd Miasta Puck
– Wiejski Klub Kultury w Żelistrzewie
4. Termin i miejsce zawodów
– Zawody odbędą się dnia 24 MARCA 2013r., początek o godz. 11:30, w sali Domu
Kultury w Żelistrzewie, 3 km od Pucka.
– Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00
5. Uczestnictwo
– W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach
sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są
o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby
wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a
zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro
Związku, tel. (0-22) 550 09 67; fax: (0-22) 550 09 68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
– Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w
kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni. W kategorii tej nie mogą
brać udziału osoby, które kiedykolwiek startowały w dowolnej dyscyplinie PZKFITS
(kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe) na zawodach PZKFITS (z
pominięciem zawodów klubowych).
– Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.
– Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów
(Klub Kultury w Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.
– Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: ważna licencja zawodnika, ważna
karta zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych
oraz strój startowy i płyta CD z podkładem muzyczny m do pozowania. Debiutanci muszą
posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, strój startowy, płytę CD z nagraniem oraz
zaświadczenie lekarskie.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA,
Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego
wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.
(e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed
zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
– Każdy startujący zobowiązany jest do opłaty wpisowego w wysokości 35 zł (bezpośrednio
przed startem, lub na konto Oddziału Leśniewo Stowarzyszenia ZiemiaPucka)
6. Kategorie
– Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów),
weteranów oraz debiutantów.
 Kat open fitness sylwetkowe kobiet
 Kat. open bikini fitness kobiet
 Kat. open kulturystyka klasyczna
 Kat. wszechwag juniorów w kulturystyce (do lat 23)
 Kat. mężczyzn w kulturystyce do 75 kg
 Kat. mężczyzn w kulturystyce do 90 kg
 Kat. mężczyzn w kulturystyce powyżej 90 kg
 Kat. wszechwag weteranów w kulturystyce
 Kat. open mężczyzn (dla zwycięzców z kategorii wagowych)
 Kat. wszechwag dla debiutantów w kulturystyce
STOWARZYSZENIE „ZIEMIA PUCKA” ODDZIAŁ LEŚNIEWO
84 – 106 LEŚNIEWO ul. Szkolna 2
tel. 0-668-508-526
e-mail:lesniewo.ziemiapucka@wp.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Pucku
Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo
Nr konta: 53834800030000001701100007 Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona
połączona z wyższą kategorią wagową.
7. Nagrody
– Za miejsca I-III w każdej kategorii statuetki (puchary) i dyplomy.
– Za miejsce I-III w każdej kategorii nagrody rzeczowe.
– Za miejsca IV – VI w każdej kategorii dyplomy
– Za I miejsce w kat. open fitness kobiet Puchar Burmistrza Miasta Puck.
– Za I miejsce w kat. open masters Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
– Za I miejsce w kat. open mężczyzn Puchar Wójta Gminy Puck.
8. Program zawodów:
24.03.2013 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:
– fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w czarnym stroju bikini)
– bikini fitness kobiet- I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
– kultyści debiutanci – I runda (porównania)
– kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
– kultyści debiutanci – I runda (porównania)
– kultyści juniorzy – I runda (porównania)
– kulturyści, kat. 75; 90 i +90 kg – I runda (porównania)
– kulturyści weterani wszechwag – I runda (porównania)
Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
– kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kultyści debiutanci – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kultyści juniorzy – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– fitness sylwetkowe kobiet – II runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
– bikini fitness kobiet – II runda ( ocena sylwetki)
– I blok dekoracji
– kulturyści, kat. 75 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat. 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat. +90 kg – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści weterani – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
– kulturyści, kat open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
– II blok dekoracji
9. Zasady przeprowadzania zawodów
– Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję
Sędziowską wyznacza PZKFiTS.
10. Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu
weryfikacji.
11. Postanowienia końcowe
– Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.
12. Informacje o zawodach
– Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie
„Ziemia Pucka” oddział Leśniewo, ul. Szkolna 2, 84-106 Leśniewo,
e-mail:lesniewo.ziemiapucka@wp.pl
– Nocleg: Puck 3 km do Żelistrzewa: tel. 58 673 27 79 Stanisława Remer
Organizator: Zatwierdzono:
mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS
09.02.2013

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content