KASZUBSKIE  MAŁE  FORMY LITERACKIE „BIELAWA ’2020”

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce podsumowania:

Około 15 maja laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej

Cele:

 1. Budowanie świadomości kaszubskiej na niwie kultury ludowej
 2. Uczczenie pamięci Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego
 3. Kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej, nowej, autorskiej
 4. Poszukiwanie artystycznych talentów kaszubskich

Uczestnicy:

Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

Kategorie wiekowe:

Do 13 lat (dzieci), do 18 lat (młodzież) oraz od 19 lat (dorośli)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1-3 wiersze lub jedno opowiadanie napisane po kaszubsku, dotąd  niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Jednocześnie informuję, iż poprzez udział w konkursie autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację dzieła.

Wiersze i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych proszę przesłać drogą mailową na adres:  kultura@oksitpuck.pl

Proszę podać również imię, nazwisko oraz wiek autora oraz wypełnić oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( w przypadku uczestników do 16 roku życia oświadczenie podpisują rodzice bądź opiekunowie).

Prace proszę przesłać najpóźniej do 10 maja 2020 roku.

Nagrody:

Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy.

Sprawy różne:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów (podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

 1. we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator

imprezy.

Wszelkich informacji udziela  Wiesława Roszman- Selin, tel. 58 673 56 51 lub 785 460 755.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck adres: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl
 3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67
 5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.
 6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.
 10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 oświadczenie zgoda uczestnika konkurs Bielawa

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content