VI Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

REGULAMIN

VI Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

Rzucewo, Park Kulturowy Osada Łowców Fok

26 maja 2019 r. (niedziela) godz. 11:00

 

Cel imprezy

Integracja środowiska służb mundurowych oraz urzędów i instytucji powiatu puckiego.

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Organizator

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Partnerzy

 • Komenda Powiatowa Policji w Pucku
 • Urząd Gminy Puck
 • Starostwo Powiatowe w Pucku
 • Centralny Ośrodek Sportu w Cetniewie

 

Kontakt:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: mł. insp. Janusz Skosolas

tel. 605 201 490, e-mail: jskosolas@pomorska.policja.gov.pl

Oficjalna strona biegu: www.oksitpuck.pl

Termin, miejsce oraz dystans

Bieg odbędzie się na dystansie ok. 6 km na obszarze Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Termin biegu – 26 maja 2019 roku (niedziela) o godz. 11:00

Parking przy Osadzie Łowców Fok w Rzucewie

Trasa biegu

Start biegu nastąpi w Rzucewie przed Osadą Łowców Fok (na wysokości kapliczki)

Trasa biegu wytyczona jest na ścieżce rowerowej Parku – każdy z zawodników musi pokonać dwukrotnie wyznaczoną pętlę ścieżki.

Podłoże na niewielkim odcinku, ok. 200 m, jest utwardzone kostką brukową, a pozostały odcinek trasy ma charakter drogi gruntowej.

W miejscach newralgicznych: skrzyżowania dróg, zakręty lub inne miejsca mogące być utrudnieniem w biegu, droga oznaczona będzie po jej prawej stronie taśmą z napisem POLICJA i z oznaczeniem kierunku biegu lub będzie stał wolontariusz.

Pomiar czasu i oznaczenie zawodników

Stosowany będzie ręczny pomiar czasu.

Oficjalnym czasem będzie tzw. czas brutto (tzn. bez względu na to, jak daleko od linii startu stoją zawodnicy liczy się czas od strzału pistoletu startowego).

Zawodnicy zgłaszający akces do walki o zwycięstwo w biegu stają jako pierwsi przy linii startu.

Organizator nie określa limitu czasu na pokonanie dystansu.

Zawodnicy mogą mierzyć czas we własnym zakresie, lecz nie będzie on uwzględniony przez organizatora.

Nagrody i świadczenia dla zawodników

 • Klasyfikacja generalna: miejsca I – VI
 • Kategoria kobiet: miejsca I – III

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.

Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne upominki rzeczowe.

Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie numeru startowego.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia wraz z opłatą startową w wysokości 20 zł. można wnieść internetowo do dnia 21 maja 2019 r. godz. 24.00 przez stronę www.elektronicznezapisy.pl. Nie będzie możliwości zapisania się w biurze zawodów.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

Limit zgłoszeń określa się na 130 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Warunki uczestnictwa

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 26 maja 2019 r. ukończyli 16-ty rok życia.

Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.

Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                                                                                             uczestnik zawodów w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, data urodzenia, numer konta bankowego i wizerunek przez organizatora poprzez podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwa-rzanie danych osobowych –wzór w załączniku

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnicy biegu przed startem otrzymają numery startowe, które wydawane będą na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie w dniu biegu w godzinach 9:00 – 10:30. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Uczestnictwo w zawodach nie jest formą doskonalenia zawodowego i wszyscy uczestnicy biorą w nich udział na zasadzie dobrowolności w czasie wolnym od służby/pracy. Zawodnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od NNW.

 

Ochrona danych osobowych

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck adres: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl
 3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67
 5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.
 6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gminapuck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.
 10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Postanowienia końcowe

 

Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.

Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zostanie on zdyskwalifikowany.

Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane niezwłocznie.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wprowadził:

Skip to content