VI BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 06 września 2020 r.

REGULAMIN

 VI BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 06 września 2020 r.

 1. Organizatorzy:  

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck          przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku oraz                Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku             Kontakt:

            Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig

            Tel. 608 341 880  

 • Cel imprezy:
  • popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
  • sportowa promocja regionu,
  • wyłonienie najlepszych zawodników
 • Termin i trasa biegu:
  • 06.09.2020 (niedziela),  
  • START – godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino      zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.      Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna
  • META –  na boisku sportowym w Połczynie.
  • Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską – Darzlubie – Połczyno
  • Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy)
 • Warunki uczestnictwa:  

            W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni którzy:

 • ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli                jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w              zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym             podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem              osobistym podczas weryfikacji zawodnika),
  • posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach              długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału                  w zawodach na własną odpowiedzialność 
  • podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o               Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora              wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),
  • dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 02.09.2020 w wysokości 30 zł.   

            na elektronicznezapisy.pl

 • Zgłoszenia:  
 • Zapisy do biegu można dokonywać drogą elektroniczną na elektronicznezapisy.pl • Zapisy odbywać się będą do dnia 02.09.2020 roku.
  • Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się i opłacenia wpisowego internetowo i w biurze zawodów.
  • Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 10:00 – 13:00.
 • Pomiar czasu:  
  • Stosowany będzie ELEKTRONICZNY pomiar czasu
 • Kategorie wiekowe
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)  
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn   (Powiat Pucki)
  • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego)
 • K,M – 20 – (do 29 lat) – 1991 i młodsi
  • K,M – 30 – (30-39 lat) – 1990 – 1981 • K,M – 40 – (40-49 lat) – 1980 – 1971 • K,M – 50 – (50-59 lat) – 1970 – 1961
  • K,M – 60 – (60-69 lat) – 1960 – 1951
  • K,M – 70 – (70 lat i więcej) – 1950 i starsi
 • Nagrody
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal
  • za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn – puchary  (Powiat Pucki)  
  • dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych               kategoriach – puchary  (Powiat Pucki)
  • za zajęcie miejsc od I do III wśród kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego) – puchary  
  • uwaga – nagrody nie będą dublowane
  • puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)
  • spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które            otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)
 • Wyniki

Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl i elektronicznezapisy.pl  

 1. Postanowienia końcowe
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
  • zawodnicy przestrzegają wszystkie zaostrzenia w związku z trwającym stanem epidemii
  • zawodnicy podczas biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
  • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
  • startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play           podczas trwania imprezy
  • po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek,
  • w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia            główny oraz organizator biegu,
  • organizator ma prawo zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

Wprowadził:

Skip to content