ZAPROSZENIE NA III BIEG ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM – 03.09.2017

plakat IIIbieg ziemi puckiej_01

REGULAMIN

III BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM

03 . 0 9 . 2 0 1 7

 1. Organizatorzy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku

Kontakt:

Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig

Tel. 608 341 880

2. Cel imprezy:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,

 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

 • sportowa promocja regionu,

 • wyłonienie najlepszych zawodników

3. Termin i trasa biegu:

 • 03.09.2017 (niedziela),

 • START – godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino

zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.

Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna)

 • META – w na boisku sportowym w Połczynie.

 • Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską – Darzlubie – Połczyno

 • Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy)

4. Warunki uczestnictwa:

W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni

wyłącznie z Ziemi Puckiej ( Powiat Pucki ) którzy:

 • ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli

jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w

zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym

podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem

osobistym podczas weryfikacji zawodnika),

 • posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach

długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału

w zawodach na własną odpowiedzialność,

 • podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o

Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora

wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),

 • dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 01.09.2017 w wysokości 20 zł.

na elektronicznezapisy.pl

5. Zgłoszenia:

 • Zapisy do biegu można dokonywać drogą elektroniczną na elektronicznezapisy.pl
 • Zapisy odbywać się będą do dnia 01.09.2017 roku.
 • Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się i opłacenia wpisowego internetowo i w biurze zawodów.
 • Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 10:00 – 13:00.

6. Pomiar czasu:

 • Stosowany będzie ręczny pomiar czasu

7. Kategorie wiekowe

 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn

 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • K,M – 20 – (do 29 lat) – 1988 i młodsi

 • K,M – 30 – (30-39 lat) – 1987 – 1978

 • K,M – 40 – (40-49 lat) – 1977 – 1968

 • K,M – 50 – (50-59 lat) – 1967 – 1958

 • K,M – 60 – (60-69 lat) – 1957 – 1948

 • K,M – 70 – (70 lat i więcej) – 1947 i starsi

8. Nagrody

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

 • za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn – puchary

 • dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych

kategoriach – puchary

 • uwaga – nagrody nie będą dublowane

 • puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)

 • spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które

otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)

9. Wyniki

Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl

10. Postanowienia końcowe

 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

 • zawodnicy podczas biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o ruchu drogowym

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe

 • startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play

podczas trwania imprezy

 • po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek,

 • w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia

główny oraz organizator biegu,

 • organizator ma prawo zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

w Gminie Puck

Wprowadził:

Skip to content