RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck informuje, że od 25 maja 2018 r. wprowadza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie
stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck jest Administratorem Państwa Danych.
Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi
zasady ochrony danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
adres: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, tel. 58 673 16 55, e-mail: oksit@oksit.puck.pl
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: iod@oksitpuck.pl
3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji
Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników
działań OKSiT i przetwarza dane osobowe w czasie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67
5. Kategorie danych jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne,
wizerunek.
6. Dostęp do danych mają organy w ncelu realizacji zadań statutowych
7. Przysługuje państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, usunięcia danych
w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, przenoszenia
danych osobowych do innego administratora
8. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck nie zajmuje się profilowaniem.