II Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

II Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku to impreza integracyjna środowiska służb mundurowych i urzędów powiatu puckiego, propagująca zdrowy i aktywny tryb życia. Odbędzie się w Rzucewie, w Parku Kulturowym Łowców Fok 23.05.2015 r. godz. 11:00

PLAKAT

REGULAMIN

II Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

Rzucewo, Park Kulturowy Łowców Fok 23.05.2015 r. godz. 11:00

Cel imprezy

–      Integracja środowiska służb mundurowych oraz urzędów powiatu puckiego.

–      Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

–      Zbiórka na rzecz walczącej z nowotworem złośliwym 16 letniej Juli Gąska

Organizator

–         Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Współorganizator

–         Urząd Gminy Puck

–         Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

–         Starostwo Powiatowe w Pucku

 

Kontakt:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: asp. szt. Grzegorz Karczewski

tel. 695 833 420, e-mail: kpppuck@pomorska.policja.gov.pl

Oficjalna strona biegu: www.oksitpuck.pl

 

Termin, miejsce oraz trasa

–         Bieg odbędzie się na dystansie 6 km na obszarze Parku Kulturowego Łowców Fok w Rzucewie i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

–         Termin biegu – 23 maja 2015 roku o godz. 11:00

–         Parking przy Osadzie Łowców Fok w Rzucewie

Trasa biegu

–         Start biegu nastąpi w Rzucewie przed Osadą Łowców Fok ( na wysokości kapliczki)

–         Trasa biegu przebiega po ścieżce rowerowej Parku, każdy z zawodników musi pokonać dwukrotnie pętlę ścieżki.

–         Podłoże na niewielkim odcinku ok. 200 m utwardzone kostką brukową, pozostały odcinek droga gruntowa.

–         W miejscach newralgicznych: skrzyżowania dróg, zakręty lub inne miejsca mogące być utrudnieniem w biegu, droga oznaczona będzie taśmą po prawej stronie z napisem POLICJA z oznaczeniem kierunku biegu lub będzie stał wolontariusz.

–         Bieg będzie przeprowadzony bez limitu czasowego.

Pomiar czasu i oznaczenie zawodników

–         Stosowany będzie ręczny pomiar czasu.

–         Oficjalnym czasem będzie tzw. czas brutto (tzn. bez względu jak daleko od linii startu stoją zawodnicy liczy się czas od strzału pistoletu startowego).

–         Zawodnicy zgłaszający akces do walki o zwycięstwo w biegu stają jako pierwsi przy linii startu.

–         Organizator nie określa limitu czasu na pokonanie dystansu.

–         Zawodnicy mogą mierzyć czas we własnym zakresie lecz nie będzie on honorowany przez organizatora.

Nagrody i świadczenia dla zawodników

–         Klasyfikacja generalna: miejsca I – VI

–         Kategoria kobiet: miejsca I – III

–         Puchar dla najstarszego i najstarszej zawodniczki

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.

Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne upominki oraz jedna osoba która otrzyma rower.

Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie nr startowego.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 19 maja 2015 r. przesyłając zgłoszenie na adreskpppuck@pomorska.policja.gov.pl

Nie będzie możliwości zapisania się w biurze zawodów.

Uczestnicy biegu przed startem otrzymają nr startowe.

Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie w dniu biegu w godzinach 9:00 – 10:30.

 

ZGŁOSZENIE NA BIEG.doc

ZGŁOSZENIE NA BIEG.pdf

Warunki uczestnictwa

–         W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia do dnia 23.05.2015 r.

–         Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.

–         Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

–         Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.

–         Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

–         Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

–         W biegu mogą uczestniczyć funkcjonariusze i pracownicy Policji zatrudnieni w KPP w Pucku i podległych komisariatach oraz funkcjonariusze i pracownicy zaprzyjaźnionych urzędów i służb mundurowych powiatu puckiego.

–         Uczestnictwo w zawodach nie jest formą doskonalenia zawodowego i wszyscy uczestnicy biorą w nich udział na zasadzie dobrowolności w czasie wolnym od służby/pracy. Zawodnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od NNW.

Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi 15 zł.

Opłaty proszę dokonywać z dopiskiem BIEG POLICYJNY na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pucku

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Konto 36 8349 0002 0009 8850 2000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz nazwę jednostki/urzędu który reprezentuje.

W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 19 maja 2015 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty(jednym przelewie). W tym wypadku w tytule przelewu na leży wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu oraz nazwę jednostki/urzędu który reprezentują.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wprowadził:

Skip to content