Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu

Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu

“Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu” dobiegała końca. Zadanie zrealizowane w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA w okresie od 15 czerwca do 30 października 2018 r. miało na celu dokumentację żarnowieckich zbiorów Benedyktynek. I tak, założono 158 kart ewidencyjnych dla zabytkowych wyrobów z tkanin i haftów: 99 stuł i 59 antependiów; karty zostały sporządzone w 3 egz. każda i przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i właścicielowi tj. Opactwu Benedyktynek w Żarnowcu. Ponadto wyprodukowany został w 1000 egzemplarzy informator pt. „Skarbiec Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu” oraz mini-folderek promujący wolontariat dla zabytków w formie zakładki do książek (1000 egz.). W/w wydawnictwa będą dostępne nieodpłatnie w Żarnowcu oraz bibliotekach na terenie północnych Kaszub.

Celem długofalowym zrealizowanego zadania jest pełna inwentaryzacja zabiorów Opactwa, ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego naukowcom i operatorom turystyki, którzy tworzą produkty turystyczne związane z Europejskim Szlakiem Cysterskim, popularyzacja benedyktyńskiego i pocyserskiego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie wolontariatu dla dziedzictwa i “dobrych praktyk” inwentaryzatorsko-muzealnych wśród lokalnych kolekcjonerów dysponujących prywatnymi zbiorami.

16 września br. odbył się DZIEŃ OTWARTY żarnowieckiego Skarbca. Zainaugurowano wówczas (trwającą do 30.10.2018) wystawę fotograficzną prezentującą założenia i efekty inwentaryzacji, przeprowadzono warsztaty inwentaryzatorskie dla dzieci i młodzieży, a licznie odwiedzający klasztor goście zostali ugoszczeni w krużgankach benedyktyńskim poczęstunkiem. Niezatarte wrażenie pozostawił modlitewny chorał miejscowych mniszek rozbrzmiewający w refektarzu wypełnionym po brzegi zwiedzającymi…

W zadaniu uczestniczyło 6 wolontariuszy oraz 5 pracowników (w tym 3 historyków sztuki). Partnerem zdania jest Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu oraz Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, a wsparcia organizacyjnego udzieliło Krokowskie Centrum Kultury, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku i Szkoła Podstawowa w Żarnowcu.

Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka chce kontynuować zadanie w latach następnych, a widząc wielkie zainteresowanie tematem i efektami tegorocznej inwentaryzacji – wiemy, że warto współpracować z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. (dd)

Zadanie pt. Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu realizowane przez TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA
dofinansowano w ramach programu NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA –Wspólnie dla dziedzictwa

Wprowadził:

Skip to content