IV Bieg o puchar KPP w Pucku

Dnia 21 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Parku Kulturowym Osady Łowców Fok w Rzucewie odbył się IV Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku. Zawodnicy i zawodniczki (łącznie 126 os. w tym 49 kobiet) mieli do pokonania trasę o długości ok. 6 km. Celem imprezy była integracja środowiska służb mundurowych i urzędów powiatu puckiego oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Po zakończonym biegu każdy startujący otrzymał pamiątkowy medal i zawodnicy mieli okazję zintegrować się przy wspólnej grochówce, poczęstować się bigosem i ciastem oraz wypić kawę, herbatę. Następnie uczestnicy oraz kibice zgromadzeni na zawodach oklaskiwali zwycięzców podczas oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczania nagród. W klasyfikacji generalnej panów triumfował Richert Marcin. Wśród kobiet zwyciężyła Paprocka Ewelina. Ponadto rozegrano podczas imprezy bieg dla dzieci (na dystansie ok. 400 m) w którym zwyciężył. Każdy młody adept biegania otrzymał pamiątkowy medal oraz słodycze. Po biegu odbyło się również losowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów wśród startujących zawodników. Głównymi nagrodami podczas IV Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku był rower ufundowany przez SIBUK oraz telewizor ufundowany przez telewizję Chopin.

Do organizacji IV Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policj w Pucku czynnie włączyli się: Komenda Powiatowa Policji w Pucku, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.

wyniki IV Biegu o Puchar KPP w Pucku_01

REGULAMIN

IV Biegu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

Rzucewo, Park Kulturowy Osada Łowców Fok

21 maja 2017 r. (niedziela) godz. 11:00

Cel imprezy

Integracja środowiska służb mundurowych oraz urzędów i instytucji powiatu puckiego.

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Organizator

Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Współorganizatorzy

  • Urząd Gminy Puck

  • Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

  • Starostwo Powiatowe w Pucku

  • Centralny Ośrodek Sportu w Cetniewie

Kontakt:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: mł. insp. Janusz Skosolas

tel. 605 201 490, e-mail: jskosolas@pomorska.policja.gov.pl

Oficjalna strona biegu: www.oksitpuck.pl

Termin, miejsce oraz dystans

Bieg odbędzie się na dystansie 6 km na obszarze Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Termin biegu – 21 maja 2017 roku (niedziela) o godz. 11:00

Parking przy Osadzie Łowców Fok w Rzucewie

Trasa biegu

Start biegu nastąpi w Rzucewie przed Osadą Łowców Fok (na wysokości kapliczki)

Trasa biegu wytyczona jest na ścieżce rowerowej Parku – każdy z zawodników musi pokonać dwukrotnie wyznaczoną pętlę ścieżki.

Podłoże na niewielkim odcinku, ok. 200 m, jest utwardzone kostką brukową, a pozostały odcinek trasy ma charakter drogi gruntowej.

W miejscach newralgicznych: skrzyżowania dróg, zakręty lub inne miejsca mogące być utrudnieniem w biegu, droga oznaczona będzie po jej prawej stronie taśmą z napisem POLICJA i z oznaczeniem kierunku biegu lub będzie stał wolontariusz.

Pomiar czasu i oznaczenie zawodników

Stosowany będzie ręczny pomiar czasu.

Oficjalnym czasem będzie tzw. czas brutto (tzn. bez względu na to, jak daleko od linii startu stoją zawodnicy liczy się czas od strzału pistoletu startowego).

Zawodnicy zgłaszający akces do walki o zwycięstwo w biegu stają jako pierwsi przy linii startu.

Organizator nie określa limitu czasu na pokonanie dystansu.

Zawodnicy mogą mierzyć czas we własnym zakresie, lecz nie będzie on uwzględniony przez organizatora.

Nagrody i świadczenia dla zawodników

  • Klasyfikacja generalna: miejsca I – VI

  • Kategoria kobiet: miejsca I – III

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.

Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne upominki rzeczowe.

Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie numeru startowego.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia wraz z opłatą startową w wysokości 20 zł. można wnieść internetowo do dnia 16 maja 2017 r. godz. 24.00 przez stronę www.elektronicznezapisy.pl. Nie będzie możliwości zapisania się w biurze zawodów.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

Limit zgłoszeń określa się na 130 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 21 maja 2017 r. ukończyli 16-ty rok życia.

Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.

Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnicy biegu przed startem otrzymają numery startowe, które wydawane będą na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie w dniu biegu w godzinach 9:00 – 10:30. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Uczestnictwo w zawodach nie jest formą doskonalenia zawodowego i wszyscy uczestnicy biorą w nich udział na zasadzie dobrowolności w czasie wolnym od służby/pracy. Zawodnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od NNW.

Postanowienia końcowe

Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.

Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182) oraz wykorzystanie wizerunku przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zostanie on zdyskwalifikowany.

Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane niezwłocznie.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content