XVI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie

W poszukiwaniu opowieści uniwersalnej. Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk
Wejherowo, 16-17 listopada 2023 r.

Drodzy Instruktorzy i Aktorzy!
Tak, tak…. niektórzy dobrze pamiętają, że ten tekst wysyłaliśmy do Was już w 2021
roku. Wtedy nie udało się nam zrealizować marzenia o dedykowaniu naszego przeglądu dwóm
Noblistkom, ale… jesteśmy przekonani, że Wam udało się przygotować w oparciu ich
twórczość wspaniałe spektakle, które podziwiać będziemy podczas tegorocznej edycji. Jak
wiadomo – cierpliwość popłaca! W roku, któremu Przeglądowi patronuje Wisława
Szymborska.

Z jeszcze większą radością powracamy do tematu przewodniego OPMFT, by ruszyć razem
z Wami w poszukiwaniu opowieści uniwersalnej. Chcemy prowadzić swój pług wcale nie przez
kości umarłych, ale przez pełne życia i twórczej energii „Luterkowe” dni. Jak wiedzą nasi stali
bywalcy, od roku 2006 (wtedy to powiatowy „Luterek” stał się ogólnopolskim), tworząc
regulamin naszego przeglądu, wymyślamy hasło przewodnie, aby zachęcić Was do szukania
dobrej literatury i ciekawych rozwiązań scenicznych. Dotychczas proponowaliśmy stworzenie
scenariuszy spektakli opartych na dramatach dawnych lub współczesnych (Współczesność
w teatrze, Śmiech w literaturze i poza nią, Baśnie, mity i legendy, W gobelinie
wielokulturowości, Świecie nasz, Rodzina, ach, rodzina) albo na twórczości wybranego twórcy:
S. Wyspiańskiego, Z. Herberta, T. Różewicza (dwukrotnie), W. Szekspira. Temat przewodni
zawsze wyznaczał kierunek artystycznych poszukiwań, ale nie ograniczał inwencji autorów
spektakli. I tak będzie w tym roku.

Chcemy (i mocno wierzymy, że tak się stanie), by na scenie zagościły utwory dwu
niezwykłych kobiet: Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Dlaczego właśnie One mają być
Waszymi muzami? Obie są nietuzinkowymi pisarkami, obie niosą ze sobą mądrość wieków
i prastare uczucia: czułość i wiarę w człowieka. Obie bacznie przyglądają się światu i tworzą go
za pomocą słów. Szymborska obmyśla świat/wydanie drugie, poprawione, choć wie,
że Wielkie to szczęście nie wiedzieć dokładnie, na jakim świecie się żyje. Tokarczuk, jak każdy
z nas, przędzie go codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek,
anegdot. Obie zmuszają do zadawania sobie pytania: Dlaczego?, na które nie da się
odpowiedzieć przy pomocy Wikipedii. Trzeba więc znaleźć podwaliny pod nową opowieść
uniwersalną (…) pełną kontekstów i jednocześnie zrozumiałą. Wybór utworów zależy tylko od
Was, a jest w czym wybierać.

Mamy nadzieję, że podejmiecie to wyzwanie i rozpoczniecie literacko-teatralną podróż
prowadzącą do prawdy o człowieku i świecie, zaczynającą się często kontemplowaniem
szczegółu, a kończącą prawdą ogólną. Wykorzystajcie w swoich spektaklach utwory Noblistek,
jak i własne spostrzeżenia. Pamiętajcie, że czasami jedna cudza myśl, może stać się początkiem
nowej opowieści.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przeglądzie amatorskich zespołów
teatralnych i monodramistów! Oczywiście, dopuszczamy także spektakle nawiązujące do
twórczości innych autorów, liczymy jednak, że Nagroda Główna będzie mogła być przyznana
temu, kto zrealizuje temat przewodni XVI OPMFT. Wierzymy, że uda nam się zrealizować plany
i będziemy mogli powtórzyć za W. Szymborską, że najważniejszy w tragedii jest (…) akt szósty,
a (…) naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny.

Luterkowy plan działania prawie niezmienny od lat, ale z pewnymi modyfikacjami, czyli co
Was czeka w listopadzie 2023 roku w czasie XVI OPMFT:
1. Uroczysta inauguracja przeglądu w obecności władz samorządowych – patronów
i głównych sponsorów wydarzenia.
2. Dwa dni konkursowych prezentacji amatorskich zespołów i monodramistów z całej
Polski.
3. Warsztaty teatralne ze znakomitymi artystami ze świata sztuki.
4. Performatywne czytanie utworów Olgi Tokarczuk.
5. Wystawa pokonkursowa „Od szczegółu do ogółu”; ekspozycja zdjęć wykonanych
w czasie prezentacji spektakli konkursowych; festiwalowa gazetka Świt, redagowana
przez uczniów liceum Sobieskiego oraz folder.
6. Spotkania z jurorami, pozytywnie nastawionymi do Was i Waszych spektakli.
7. Mini koncerty zespołów młodzieżowych, gry i zabawy ucieszne, acz nie grzeszne.
8. Spotkanie integracyjne.
9. Gala finałowa, nie mniej uroczysta niż inauguracja, w czasie której poznacie
zwycięzców (a do nich należą wszyscy występujący!). Tylko zechciejcie zostać z nami
do końca!

Organizatorzy:
Wejherowskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Wejherowa
Starosta Powiatu Wejherowskiego
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Instytucje współfinansujące:
Starostwo Powiatu Wejherowskiego
Rada Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III
Sobieskiego w Wejherowie

Patronat medialny:
Wejherowo.pl, Gazeta Świętojańska, Radio Norda, Tuba Wejherowa, Wejherowo24.info,
Telewizja TTM, Puls Wejherowa, nadmorski 24.pl, Express Powiatu Wejherowskiego, Express
Kaszёbe, Radio Kaszёbe, Radio Gdańsk

Cele OPMFT:
1. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
2. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego zapoczątkowanego przez
inicjatora ruchu teatralnego w gimnazjum i liceum im. króla Jana III Sobieskiego,
pedagoga Adama Luterka.
3. Zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wartościowych tekstów literackich, które
mogą stać się punktem wyjścia do napisania własnego scenariusza spektaklu.
4. Popularyzowanie amatorskich zespołów teatralnych.
5. Umożliwienie zaprezentowania spektaklu przed szerszą publicznością i profesjonalnym
jury.
6. Zdobywanie wiedzy o teatrze i rozwijanie umiejętności gry aktorskiej.

Warunki uczestnictwa:
1. Przegląd mający charakter konkursu skierowany jest do monodramistów i grup
teatralnych.
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-25 lat.
3. Przegląd adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających młodzież,
działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, a także w grupach
nieformalnych. Nie mogą w nim wziąć udziału studenci szkół artystycznych
(teatralnych/aktorskich)!
4. W przeglądzie mogą uczestniczyć osoby i zespoły uprawiające różne formy
dramatyczne: monodram, teatr dramatyczny, teatr poetycki, musical, teatr tańca.
5. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy, niż 15 minut. Spektakl
przekraczający podany czas nie będzie podlegać ocenie jurorów.
6. Do 13.10.2023 r. osoby zainteresowane udziałem w XVI OPMFT uzupełniają formularz
zgłoszeniowy (zawierający m.in. dane osobowe i kontaktowe, infromacje dotyczące
uczestnika/-ów, twórców, opis spektaklu, rider techniczny, link do spektaklu) dostępny
na stronie organizatorów oraz wysyłają wiadomość mailową na adres
luterek@wck.org.pl, załączając:

 zdjęcie monodramisty/zespołu (jpg, min. 300 dpi);
 skan podpisanej zgody na publikację wizerunku;
 skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ów zgłoszonych
w formularzu.

W przypadku zespołu powyższe zgody powinny być podpisane przez każdego z jego
członków.
W przypadku, gdy uczestnik/członek zespołu jest osobą niepełnoletnią, zgody
powinny zostać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 1 na
stronie organizatorów), wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności
za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).

Link do formularza zgłoszeniowego: http://bitly.pl/nlhaZ7.

Klasyfikacji wykonawców dokona komisja powołana przez organizatorów na
podstawie nagrania spektaklu. Dostarczyć można całość lub fragment, w formie linka
w serwisie YouTube lub do dysku google (w innej formie nie będą przyjmowane).
Nagranie powinno trwać minimum 15 minut.
8. O decyzji zakwalifikowania do konkursu osoby zainteresowane zostaną powiadomione
na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy do 25.10.2023 r. Informacje
na temat wybranych spektakli ukażą się także na stronach internetowych
organizatorów. Do udziału w przeglądzie komisja konkursowa zakwalifikuje
maksymalnie 8 prezentacji.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji
zespołów w czasie konkursu. Każdy zespół otrzyma harmonogram występów
(z wyznaczonym czasem montażu scenografii – maks. 10 minut, spektaklu – min. 15
minut, maks. 30 minut i czasem demontażu dekoracji – maks. 10 minut) oraz plan
warsztatów teatralnych i wszystkich imprez towarzyszących.
10. Uczestnicy OPMFT są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa w imprezie,
zgodnie z jej harmonogramem.
11. Prezentacje zespołów mają charakter otwarty dla publiczności i mogą być
rejestrowane cyfrowo. Zdjęcia zostaną zamieszczone na fanpage’u Wejherowskiego
Centrum Kultury i przesłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy,
do uczestników OPMFT.
12. Opłata za uczestnictwo: monodramiści/ zespół do 10 osób – po 30 zł od osoby,
powyżej 10 osób – 300 zł (od grupy). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na
organizację przeglądu.
13. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do 03.11.2023 r. powyżej określonej wpłaty
od każdego uczestnika Przeglądu (oprócz instruktorów/opiekunów/kierowców) na
konto Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663
2000 0010.
14. Niedokonanie opłaty w ww. terminie (pkt. 12) wiąże się z wykreśleniem uczestnika/ów
z udziału w konkursie. O ewentualnej rezygnacji z udziału w przeglądzie należy
poinformować organizatorów do 3.11.2023 r. W przypadku rezygnacji tym terminie
organizatorzy nie zwracają uiszczonej opłaty. Komisja konkursowa, w razie wykreślenia
uczestnika/ów z udziału w konkursie, może zaprosić monodramistę/zespół, który nie
został dopuszczony w pierwszej kwalifikacji. Wpłacona kwota za uczestnictwo nie
podlega zwrotowi, niezależnie od terminu jej uiszczenia.
15. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora/rodzica/pełnoletniego
opiekuna.
16. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek (1. dnia przeglądu) oraz przerwy
kawowe wraz z poczęstunkiem (w trakcie trwania całego wydarzenia).
17. Koszty podróży, noclegu oraz pozostałe koszty niepokryte przez organizatorów,
pokrywają jednostki delegujące/rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy.
18. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście
odpowiedzialne są jednostki delegujące/instruktorzy/rodzice/opiekunowie prawni.

Ocena i nagrody:
1. Powołane przez organizatorów trzyosobowe jury będzie oceniać dobór repertuaru,
formę przekazu scenicznego, wykonanie, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby
realizacji hasła przeglądu.
2. Skład jury zostanie ogłoszony na stronie organizatorów najpóźniej do 7 dni przed
rozpoczęciem przeglądu.
3. Przewiduje się przyznanie jednej Nagrody Głównej oraz innych nagród, zgodnych
z werdyktem jury.
4. Niezależne jury młodzieżowe przyzna własne nagrody.
5. Każdy zespół i monodramista otrzyma dyplom uczestnictwa.
6. Wysokość nagród zależeć będzie od liczby sponsorów i wysokości dotacji.
7. Werdykt jury jest ostateczny.
8. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia XVI OPMFT „Luterek”.
9. Nieobecność podczas uroczystego zakończenia festiwalu (17 listopada 2023) jest
równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

Sprawy organizacyjne:
1. Warunki sceny Wejherowskiego Centrum Kultury: scena z widownią na 366 osób,
amfiteatralna, o wymiarach w świetle okna scenicznego: szerokość okna scenicznego
– 11,10 m i głębią sceny do horyzontu – 9,60 m, z bocznymi kulisami: prawa – lewa
strona, z kieszenią boczną sceny dla bezpośredniego transportu scenografii i sprzętu
na scenę oraz z zapleczem scenicznym – green room i garderoby dla artystów. Sala ma
wyodrębnioną reżyserkę dźwiękowca i oświetleniowca, które nie są ze sobą połączone.
2. W przypadku realizacji spektaklu z zamiarem użycia świateł i dźwięku, wskazana jest
asysta przedstawiciela zespołu. Zespoły i monodramiści, którzy zostaną
zakwalifikowani do prezentacji konkursowych, mogą zgłosić ewentualne zmiany
w riderze technicznym uwzględnionym w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej do
9.11.2023 r.
3. Miejsce prezentacji przeglądu: Sala Główna Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego
Centrum Kultury.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich danych osobowych oraz wizerunku na
stronach internetowych organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną
informacje na temat przeglądu, oraz na ich przetwarzanie.
5. Wszelkie informacje dotyczące zmian w organizacji przeglądu zamieszczać będziemy
na stronie internetowej www.wck.org.pl.
6. Zespołom zakwalifikowanym organizatorzy udostępnią listę miejsc noclegowych
w Wejherowie i okolicach.
7. Biuro Organizatora mieści się w Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskim Centrum
Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.
Informacje na temat przeglądu, wraz z niniejszym regulaminem i załącznikami, dostępne będą
na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury – www.wck.org.pl i I Liceum Ogólnokształcącego
im. króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie – www.liceum1.pl.

Kontakt do organizatorów:
Wejherowskie Centrum Kultury: luterek@wck.org.pl / 58 672 27 75 wew. 73
Edyta Łysakowska-Sobiczewska: esobi@op.p

Wprowadził:

Aktualności:

Festyn Wakacyjny w Doma...
Puchar Polski Strongman...
Zapraszamy na Morski Pl...
Zapraszamy na Koncert C...
Wycieczka do Warszawy i...
V Seniorada Gminy Puck:...
Skip to content